Teresa & John’s wedding, Hotel Kilkenny, Kilkenny City